Letní tábor Frančina Huť - tábor "Na Železné oponě"

Táborový řád a režim dne

Režim dne

 •  8.00 Budíček (v neděli zpravidla až v 9.00)
 •  8.10 Rozcvička
 •  8.25 Osobní hygiena, úklid
 •  8.45 Snídaně (současně se vydává svačina)
 •  9.15 Vztyčování státní vlajky
 •  9.30 Dopolední zaměstnání
 • 10.30 dopolední svačina (pokud nebyla vydána při snídani)
 • 12.45 příprava na oběd, hygiena
 • 13.00 oběd
 • 13.45 polední klid
 • 15.00 Odpolední zaměstnání
 • 16.30 Svačina
 • 16.45 Odpolední zaměstnání - 2. část
 • 18.45 Příprava k večernímu rozkazu, hygiena
 • 19.00 Večerní rozkaz, snímání státní vlajky
 • 19.15 Večeře
 • 19.45 Večerní zaměstnání
 • 21.30 Hygiena
 • 22.00 Večerka
 • 23.00 Večerka pro starší 15 let

Pokud je nějaká noční akce nebo večerní hra, je budíček přiměřeně posunut a denní režim upraven.

Táborový řád

 • Veškerá ustanovení vedení tábora i rozhodnutí mého vedoucího družiny jsou pro mě závazná a budu se jimi řídit. Stejně tak uposlechnu pokynu kteréhokoli dospělého pracovníka tábora.
 • Dodržím režim dne i denní program a celého se ho zúčastním.
 • Bez vědomí a souhlasu svého vedoucího družiny se nevzdálím z družiny ani tábora.
 • Stan, tábořiště, okolí i sebe budeme udržovat v čistotě.
 • Po každém jídle si umyji své jídelní potřeby na určeném místě a odnesu si je do stanu.
 • Odpadky odhazuji jen do určených pytlů nebo nádob; protože odpad je tříděn podle druhu a pytle patřičně označeny, vhazuji své odpadky tam, kam patří. Za porušení tohoto bodu mohu být postižen funkcí „třídiče odpadu“.
 • Všichni vedoucí jsou moji přátelé - zástupci rodičů na táboře, proto se budu řídit jejich příkladem. Potřebuji-li poradit, obrátím se na ně s důvěrou.
 • Svým chováním k dospělým a k ostatním táborníkům dokážu, že jsem dobrým členem táborového kolektivu.
 • Nemluvím sprostě - neboť budu-li přistižen, budu si muset provést dezinfekci úst sterledí různé velikosti. Navíc mohu být přímo na místě postižen udělením „buráka“.
 • Mimo určenou službu nebudu chodit do kuchyně.
 • Sním vždy všechno jídlo, o které jsem požádal. Jídlo sním vždy v určených prostorách, nikdy ne ve stanu. Pokud se mi nepodaří jídlo dojíst, vysypu je do označené nádoby na zbytky. Pít budu pouze připravené nápoje nebo určenou pitnou vodu.
 • Ochotně a rád každému pomohu. Vyhnu se sporům nebo hádkám, budu dobrým kamarádem všem ostatním. V případě sporu se obrátím na svého vedoucího.
 • Dbám o osobní hygienu, zuby si čistím pouze v pitné vodě.
 • Bez povolení nevstoupím do cizího stanu, kuchyně, skladiště a zakázaných oblastí v táboře - tabu.
 • Koupat se mohu jen se svým vedoucím, je-li to povoleno vedením tábora a při dodržení podmínek koupacího řádu.
 • V době nočního klidu neruším ostatní.
 • Šetřím zařízení tábora i vypůjčený materiál. Poškodím-li něco, vždy to poctivě ohlásím.
 • Vím, že chod tábora vyžaduje, abych občas vykonal nějakou práci, kterou mi podle potřeb uloží vedoucí. I když je mi to nepříjemné, uloženou práci vykonávám pečlivě a rychle, vypůjčené nářadí po práci řádně očistím a vrátím na původní místo.
 • Každý úraz a onemocnění ihned ohlásím vedoucímu nebo zdravotníkovi.
 • Pečlivě budu dbát na pořádek a čistotu hygienických zařízení, táborové latríny používám i v noci. Přitom v nočních hodinách nechodím na záchod nikdy sám, ale vždy aspoň s 1 kamarádem z družiny, nebo požádám o doprovod noční hlídku. Každou poruchu nočního osvětlení záchodů ihned ohlásím hlídce.
 • Nejméně 1x týdně napíši rodičům. O balíčky došlé z domova se rozdělím se svou družinou.
 • Zápalky nesmím mít u sebe ani ve stanu, budou-li potřeba k rozdělání ohně, vedoucí mi je půjčí.
 • Ve stanu si mohu svítit baterkou nebo elektrickou lampičkou, použití svíček a petrolejových lamp je zakázáno.
 • Svůj nůž si uschovám u vedoucího družiny; když to bude táborový program vyžadovat, vedoucí mi ho ochotně poskytne.
 • Kouření na táboře je zakázáno, porušení bude potrestáno zabavením kuřiva a oznámením prohřešku rodičům.
 • Za porušení táborového řádu mohu být potrestán - především prospěšnou prací navíc, procvičením svalů prostřednictvím posilujících cviků, u velmi těžkých porušení i vyloučením z tábora.